Articles Posted by admin

Hodočašće u sv. Zemlju – Program

25/2/19 – Let Dusseldorf – Tel Aviv – dolazak u Tel Aviv u 11:20 – prolazak kroz granicne formalnosti uzima oko 1 sat – voznja do Tel Aviva – Panormaski obilazak Tel Aviva – Stari grad Jaffa – misa u Crkvi Sv. Petra u Jaffi – nastavak voznje do Haife – gora Karmel – Stela Maris – Bahajski vrtovi – voznja do Nazaretha / smjestaj u hotel / vecera i noćenje

26/2/19 – Nazareth – Misa u Crkvi Navještenja – Josipova radionica – Kana – poslje podne Gora Tabor – vecera I nćenje u Nazarethu 

27/2/19 – Vozimo se do Galilejskog jezera – Gora Blaženstva – Misa na gori Blaženstva – Kafarnaum – Tabha – Voznja Barkom po Galiejskom jezeru – Crkva Primata – Rijeka Jordan – dolina Jordana – smejstaj u hotel Jericho resort – vecera I noćenje 

28/2/19 – Qumran – Mrtvo more – Bethanija – Misa u Crkvi Marte Marije I Lazara – nakon toga vozimo se u Bethelhem – smjestaj u hotel vecera I noćenje

1/3/19 – Bethelhem – spilja rođenja – Misa u St. Katarina – Mliječna spilja – Pastirska polja – poslije podne Ein Karem – Crkva Ivana Krstielja – Crkva pohođenja – povratak u hotel – vecera i noćenje

2/3/19 – Maslinska gora – Oče nas – vidikovac – Dominos Flevit – Gatsemani – misa u Gatsemani – Marijin grob – poslje podne Stari grad – Via Dolorosa – Crkva groba – Kalvarija – Zid Plača – povratak u hotel vecera i noćenje

 3/3/19 – Sionska gora – Davidov grob – Posljednja vecera – Dormition – In Galicantu – poslje podne panormaski obilazak novih djelova grada – Kneset – Vrhovni sud – Predjsednikova rezidencija – Muzej holokausta Yad Vashem – povratak u hotel vecera i noćenje 

4/3/19 – Dorucak – u 08:00 napsutamo hotel I vozimo se prema zracnoj luci Tel Aviv gdje moramo biti u 09:00 (tri sata prije leta po lokalnim propisima) Povratni let u 12:10 . dolalazak u Dusseldorf u 15:55

Read more

Pojmovi koje bi kršćani trebali poznavati

SEKULARIZACIJA je proces odvajanja religije i društva, Crkve i države. Posljedica sekularizacije je utemeljenje zakona na demokratskim načelima, a ne na moralu kako ga tumači Crkva.

SEKULARIZIRATI izuzeti od crkvenog vlasništva, prevesti u državno ili građansko.

AGNOSTICIZAM filozofski pravac koji uči da se bit stvari i objektivna realnost ne mogu spoznati. Ovo učenje smatra da postoji viša sila, ali s druge strane govori  da ju ljudski um ne može spoznati.

METAFIZIKA je filozofska disciplina koja se bavi pitanjima čovjeka, zagonetkom postojanja te njegovim smislom i svrhom.

RELATIVIZAM je shvaćanje koje ne dopušta nikakva apsolutna načela, dakle relativisti niječu postojanje onoga što vrijedi apsolutno :istina, dobro itd.

SUBJEKTIVIZAM je postavljanje subjekta mjerilom stvarnosti i istine vjere.

SINKRETIZAM je neprirodno spajanje nespojivih religioznih i filozofskih nauka, bez nastojanja njihovog logičkog povezivanja. (Miješanje religija)

EZOTERIZAM je istodobno oblik spoznaje, svjetonazor i način djelovanja. Prema njemu istinska spoznaja se ne stječe analitičkim umom ili znanstvenim istraživanjem, nego vidovitošću i uvođenjem u tajni duhovni nauk. Ezoterizam se nadovezuje na okultnu baštinu, a bliži je filozofiji nego religiji.

FUNDAMENTALIZAM je nastojanje da se potakne povratak navodnim drevnim temeljima vjere, politike i slično.

SLJEDBA ili SEKTA označuje one koji su odvojeni od cjeline i slijede neko drugo učenje, različito od izvorne religije. Unutar Crkve sljedbe dobivaju značenje zablude i krivovjerja.

OKULTIZAM kao magijska praksa podrazumijeva ono što ljudi poduzimaju kako bi se domogli tajnih moći, skrivenih u svemiru. Okultizam se poistovjećuje s magijom. Razlikuju se pučki i razvijeni okultizam. Na nižoj razini njime se bave astrolozi, čarobnjaci, vidovnjaci koji na tome zarađuju prodajući obmane lakovjernim ljudima. Na višoj razini okultizam obuhvaća ozbiljnije pojave-spiritizam, telepatiju, hipnozu itd.

ANTROPOZOFIJA pod antropozofijom podrazumijeva se način spoznavanja Boga putem neposrednoga duhovnog opažanja i udubljivanja u sebe i u nadosjetilni svijet.

TEOZOFIJA posebno znanje o Bogu i božanskim stvarima koje nije zasnovano na objavi, kao teologija, nego na spekulaciji.

GNOZA je poseban oblik spoznaje božanskih tajni, sadržan za povlašteni sloj izabranih. Gnostik znači onaj koji spoznaje jer je doživio objavu. Gnostik ne vjeruje jer smatra da je vjera niža od spoznaje.

TEODICEJA u širem smislu pojam označava prirodnu spoznaju postojanja i bića Božjeg, a u užem smislu nastojanje koje opravdava Božju dobrotu i pravednost naspram zla i patnje u povijesti. Pojam je uveo Leibniz.

TELEOLOGIJA je nauk o svrsi materijalnog svijeta ili prirode, te čovjeka kao osobe.

ONTOLOGIJA pojam označava opći nauk o biću, ona proučava biće ukoliko je biće.

AKSIOLOGIJA je teorija vrijednosti, nauk o vrijednostima.

DEONTOLOGIJA je dio morala koji se odnosi na posebne dužnosti određenih zanimanja.

TEOGONIJA je mit o nastanku bogova koji su prihvaćale zapadnosemitske religije.

SAVEZ kao tema prožima cijelu Bibliju, govori o odnosu između Boga i čovjeka. U središtu Starog zavjeta je Savez s Mojsijem.

PRISPODOBA je govorna tehnika kojom se neka misao izražava pričom iz iskustva, te slušatelja uključuje u sadržaj priče. Biblijska priča.

PREEGZISTENCIJA označava prethodno postojanje neke stvarnosti koja se zatim pojavi u povijesti.U kršćanstvu označava postojanje druge božanske osobe, Sina ili Riječi kod Oca prije utjelovljenja u Isusu.

TRINITARAN znači trojstven (Otac, Sin, Duh Sveti).

TAIZE (čitaj TEZE) mjesto u Francuskoj, odredište hodočašća mladih, tu je protestant Roger Schutz osnovao ekumensku zajednicu koja njeguje molitvu, čitanje Svetog pisma i želju za jedinstvom.

KONTEMPLACIJA je unutarnja molitvena usmjerenost na Boga, prebivanje pred njim u dubokoj svijesti Božje prisutnosti,

PANENTEIZAM je filozofsko-religijsko učenje po kojem je sve u Bogu. Razlikuje se od panteizma, po kojem su Bog i svijet jedno.

ENCIKLIKA poslanica na latinskom jeziku koju papa upućuje svim biskupima ili vjernicima Katoličke Crkve. Govori o vjerskom nauku, ali i odnosu vjere i aktualnih društvenih problema.

KONVENCIJA je dogovor zemalja oko poštovanja istoga zakona.

SOCIJALNI NAUK CRKVE označava niz poruka kojima su papa, koncili i biskupi ušli u srž socijalnih pitanja našega vremena.

ETIKA pod ovim pojmom razumijeva se filozofsko istraživanje i promišljanje morala.

MORAL označava sveukupnost moralnih normi,prosudbi i institucija.

SUPSIDIJARNOST je jedno od temeljnih načela socijalnog nauka Crkve. Ovo načelo se odnosi i na društvenu zajednicu, jer nastoji osigurati donošenje odluka na razini što bližoj građanima.

POZITIVIZAM filozofski smjer koji daje odgovore o čovjeku isključivo putem eksperimentalno provjerljivih tvrdnji o zbilji. On smatra da nije moguće vlastitim razumom doći do ideje o Bogu i vječnim istinama.

UTILITARIZAM je teorija prema kojoj je svrha ljudskog djelovanja ostvarenje sreće uz postizanje ugode. Ova teorija ističe korisnost kao glavnu vrijednost.

BIOETIKA pojam označava vrednovanje ljudskog ponašanja u odnosu na život i sve vezano uz život i zdravlje. Glavne teme bioetike su ljudska prokreacija, ljudska genetika, embrij i život u terminalnoj fazi.

LIBERALIZAM zajednički naziv za političke ideologije kojima je na prvom mjestu individualna sloboda i osobni izbor.

APOKALIPTIKA književna vrsta koja pomoću simboličkog jezika nastoji dati odgovore na temeljna ljudska pitanja o smislu života, budućnosti čovjeka itd.

ESHATOLOGIJA je nauk o posljednjim stvarima ili stvarnostima. Označava kršćanski nauk o smrti, o sudu, svršetku svijeta,životu poslije smrti…

MILENARIZAM ili HILIJAZAM je naučavanje da će Isus prije kraja ovog svijeta ponovno doći i uspostaviti svoje tisućljetno kraljevstvo. Crkva ovaj nauk odbacuje kao neutemeljen.

PROTOLOGIJA nauk o čovjekovu početku, o stvaranju.

KAIROLOGIJA nauk o sadašnjem, povoljnom i milosnom trenutku.

BOGUMILI krivovjerna kršćanska sekta koja je nastala u 10. stoljeću. Posebno se raširio u Bosni za vrijeme Kulina bana.

CELIBAT je izraz kojim se označava beženstvo svećenika.

INCEST označava spolno općenje s osobama u krvnome srodstvu.

RELIKVIJE označavaju ostatke ljudskoga tijela ili nekoga predmeta koji je pripadao nekome svecu.

ANTISEMITIZAM je neprijateljstvo prema Židovima.

EKSTAZA je vjerski zanos. U takvome stanju vjernik redovito ima možebitna nadnaravna viđenja.

GRGOKATOLICI su vjernici istočnoga (grčkoga) obreda. Oni priznaju Papu kao poglavara. Kod njih se može zarediti za svećenika i oženjena osoba.

IZOPĆENJE je isključenje iz određene crkvene zajednice zbog krivovjerja ili teškoga prijestupa crkvenoga zakona.

KONKLAVE su odaje (prostorija) u kojoj se skupljaju kardinali s pravom glasa kako bi izabrali novoga papu.

METROPOLIT je biskup koji je na čelu jedne crkvene pokrajine ili metropolije u sastavu koje je više biskupija.

SPIRITIZAM podrazumijeva pokušaj uspostavljanja dodira s onostranim svijetom, pokušaj zazivanja duhova.

PRIMAT označava vlast ili prvenstvo koju u odnosu na druge biskupe ima Papa (Rimski biskup).

KANON označava svete spise ili knjige koji se smatraju Bogom nadahnutima.

KONVIKT je ustanova koju drži određena crkvena zajednica za stanovanje i odgoj đaka i studenata.

MONOGAMIJA je oznaka za bračnu zajednicu muškarca i jedne žene. POLIGAMIJA kad muškarca ima više žena.

KONZISTORIJ  je skup svih kardinala pod vodstvom Pape.

PROVINCIJAL je poglavar određene redovničke provincije.

GVARDIJAN je poglavar redovničkoga (franjevačkoga) samostana.

REDOVINA je prilog obitelji ili pojedinca za uzdržavanje osoblja u župi. To je obvezat koju trebaju izvršavati član/ovi župne zajednice!

MILOSTINJA – LEMUZINA prikuplja se na liturgijskim slavljima i ima svoju ciljanu namjenu. To nije novac koji ostaje u cijelosti na raspolaganju župi.

KRUH SVETOGA ANTE je način pomaganja siromašnima i potrebnima.

MATICA je službena knjiga gdje se bilježe primljeni sakramenti.

STANJE DUŠA/KARTOTEKA je knjiga u koju se upisuje obiteljsko stablo u župi.

AMBON je mjesto s kojeg se čita na Misi ili liturgijskome slavlju.

TABERNAKUL ILI SVETOHRANIŠTE je prostor (ormarić) gdje se pohranjuju posvećene hostije. Kad ulazimo u crkvu mi se tome klanjamo!

MONSTRANCA ILI POKAZNICA služi za izlaganje Presvetoga (Hostija).

PRAKARATUR je vjernik – osoba koja pomaže u službi svećenika.

HABIT je franjevačko odijelo koje nose fratri i ima tri dijela: haljine, pasića i kapuča

REVERENDA haljina koju nose dijecezanski svećenici i neki redovnici.

KONTRACEPCIJA – Moralno i zdravstveno štetna i neka su od njih i abortivna kao što su spirale i pilule. Crkva preporuča prirodnu metodu: Bilingsovu i Ogino-Knausovu, bazalne temperature. Osoba s ugrađenom spiralom ne može primati ispovijed.

SAMOUBOJSTVO Život je dar i čovjek nema pravo odlučivati o životu kojeg nije vlasnik.

EUTANAZIJA je izravno utjecanje za smrt pod izlikom rješavanja boli i muka pacijenta. Moralno i vjerski je nedopustiva jer čovjek nije vlasnik života.

POBAČAJ – Ubojstvo začeta djeteta – čedomorstvo. Teški zločin i grijeh. Osoba koja ničim nije izravno utjecala na spontani pobačaj nema moralne krivice.

UMJETNA OPLODNJA nijedan oblik nije moralno dopustiv jer se oplodnjom začme više djece i onda se neki embriji ubijaju da bi jedno ili dvoje bilo rođeno.

EGZORCIZAM – Službena molitva Crkve za istjerivanje zloduha iz opsjednutoga.

EVANGELIZACIJA – Navještaj Radosne vijesti, propovijedanje, misionarenje…

IHS – Skraćenica imena Isusova na grčkome jeziku »IHSOYS« (Iesous).

INRI – Jesus Nazarenus Rex Judaeorum – Isus Nazarećanin kralj židovski.

IDOLOPOKLONSTVO klanjanje i štovanje materija – novca, klanjanje osobama kao Bogu itd. Ovo može biti i put praznovjerja i pridavanja predmetima moć.

SABLAZAN je nedolično ponašanje i donošenje zakona koji druge vode u zlo.

TRANSPLANTACIJA ORGANA ako nije riječ o zloupotrebi dopuštena je i dobra.

SVETE KNJIGE Biblija (Kršćani) Tora (Židovi) Kuran (Islam)

ČASOSLOV – BREVIJAR Molitvenik svećenika, redovnika/ica i nekih laika.

KARIZMA Nezasluženi milosni Božji dar. Karizmatik osoba koja prepoznaje posebne darove od Boga i koristi ih u navještaju i pomaganju ljudima.

Read more

Vjeronauk

Vjeronauk za pripravnike za sakrament Prve pričesti započinjemo u utorak, 15. siječnja 2019. Raspored pogledati ovdje.

Utorak
Düsseldorf

Prvopričesniciu 17:00 satiVan-Douven-str. 6-8
40227 Düsseldorf

Subota

Düsseldorf

Prvopričesniciu 10:00 satiVan-Douven-Str.8
40227 Düsseldorf

Nedjelja
Langenfeld

Prvopričesnici(poslije sv. mise)  u 17:00 satiSt. Mariä Himmelfahrt
Hardt 68 – 40764 Langenfeld

Kad je prva nedjelja u mjesecu nema vjeronauka u Langenfeldu.

Read more

Preminula Anđa Marinović


+ Anđa Marinović

Rođ: 4. 10. 1940. g. , umrla 7. 1. 2019. g.

Sprovod će biti u ponedjeljak, 14. siječnja 2019. u 9:45 na

Friedhof St. Josef Weissenberg, Gladbacher Str., 41462 Neuss

Rodbini i prijateljima izražavamo iskrenu sućut!

POKOJ VJEČNI DARUJ JOJ GODPOINE! I SVJETLOST VJEČNA SVJETLILA JOJ! POČIVALA U MIRU BOŽJEM!

Read more

Obavijest

  • U subotu, 12. siječnja 2019. NEMA vjeronauka za prvorpičesnike.
  • Petak, 11. siječnja 2019. NEMA sv. mise niti krunice u st. Apollnairs

Read more

Vodokršće

Sveta tri kralja, Bogojavljenje ili Vodokršće predstavljaju završetak radosnih božićnih blagdana. U Hrvatskoj i BiH službeno se na taj da se ne radi dok je običaj i u narodu da se taj dan ne obavljaju nikakvi poslovi osim onih koji su nužni. Toga dana se raskiti i iz kuće iznosi i božićno drvce.

Također, od Božića pa do sv. Tri kralja svećenici obavljaju blagoslova kuća. Tom prilikom na nadvratnicima se slovima “G”, “M” i “B” označavaju inicijali trojice kraljeva – Gašpara, Melkiora i Baltazara. Prije su se ti znakovi upisivali kredom, a u novije vrijeme češće se upotrebljavaju posebne naljepnice. Ovogodišnji je natpis 20 G+M+B 15.

Uz Sv. tri kralja ili Vodokršće u našim krajevima posebnu važnost ima blagoslov vode i soli u crkvama. Naime, već ranom zorom domaćini ili domaćice pohode crkve gdje svećenici blogoslivljivaju vodu i sol kojom se kasnije tijekom cijele godine škrope kuće, ukućani, štale, blago…

Ranije je bio običaj da se kuće, ukućani, štale, blago… škrope svake subote, dok se to danas obavlja mnogo rjeđe ili po potrebi. Prilikom škropljenja onaj koji škropi kao i svi ukućani bi molili Vjerovanje. Kad bi npr. blago bilo bolesno često bi se u hranu ubacivalo i malo posvećene soli.

U kršćanskoj civilizaciji obred škropljenja  postoji od samih početaka a radio se s namjerom da se očisti i zaštiti od zlih sila, vremenskih nepogoda, bolesti i raznih nesreća. Također se škrope se i temelji kuća, kuća prije useljenja, svatovi, lijes, grob i dr.

Tko su bila Sv. Tri kralja?

Sveta tri kralja ili sveti magi su u kršćanskoj tradiciji kraljevi ili mudraci, koji su se, prema evanđelju, došli pokloniti Isusu nakon rođenja. Često se zovu Baltazar, Melkior i Gašpar dok se u Bibliji se ne navode imena.

Prema Evanđelju po Mateju, došli su „s istoka” (Partsko Carstvo) u Jeruzalem, da se poklone Isusu. Pratili su betlehemsku zvijezdu. U Jeruzalemu, primio ih je kralj Herod, koji ih je želio prevariti, s ciljem da mu kažu, gdje se Isus rodio, tako da ga može ubiti. Kada su pronašli Isusa, darovali su mu tri dara: tamjan (kao Bogu), zlato (kao kralju) i plemenitu mast, smirnu (kao čovjeku). Potom im Bog zapovijedi da se ne vraćaju Herodu i vrate se drugim putem u svoju zemlju. Tri kralja su predstavnici poganskih naroda, koje je Bog pozvao u svoje kraljevstvo, time što im je javio rođenje Spasitelja.

U zapadnom kršćanstvu (od 8. stoljeća) su se ustalila imena Baltazar, Melkior i Gašpar; na istoku se koriste različita imena.

Po tradiciji, poslije smrti triju kraljeva njihove su relikvije odnesene u Carigrad, nakon što ih je pronašla sv. Jelena Križarica, a odande su kasnije otišle u Milano i napokon u Köln u najljepšu njemačku katedralu, gdje su i danas. Melkior je zaštitnik putnika i Svjetskog dana mladih, a Baltazar oboljelih od epilepsije. Spomendan se u Katoličkoj crkvi slavi 6. siječnja, kao blagdan Bogojavljenja. (Izvor:podgradin)

Read more

Copyright 2019 © HKM Düsseldorf - Neuss - Langenfeld. Sva prava pridržana.