Digitalno izdanje listića Život dostupno na linku:

List Život pogledati ovdje.